GGZonline’da tedavi olabilmeniz için bilmeniz gerekenler

Başvurunuz için aile hekiminizden bir sevk mektubuna ihtiyaciniz var, aile hekiminizbizi zorgdomein adlı platformda ‘’ GGZonline’’ isminde bulabilir.

Aile hekiminiztarafından yönlendirmeniz bize ulaştiginida, 1 iş günü içerisinde bir psikologtarafından sizinle iletişime geçilicektir.

Oranlar ve ücretler hakkında bilgi

GGZonline, sağlık sigortanızın temel sigortası kapsamında sözleşmesiz uzman ruh sağlığı hizmetleri sunar ve bekleme listeleri olmadan çalışır. Bu, bir Hollanda sağlık sigortası poliçeniz varsa her zaman geri ödeme (kısmi veya başka türlü) alma hakkınız olduğu anlamına gelir.

Geri ödeme miktarı sağlık sigortanıza ve poliçenize bağlıdır. GGZonline, Hollanda Sağlık Kurumu (NZa) tarafından belirlenen oranların %94’ünü hesaplamaktadır.

Tam geri ödeme politikanız varsa, GGZonline’ın masrafları tamamen geri ödenecektir. Bir natura poliçeniz varsa, bir katkı payını hesaba katmanız gerekecektir.

Bir müşteri olarak, yaptığınız görüşmeler için aylık bir fatura alacaksınız. Bu faturada bu seanslar için performans kodları listelenir. GGZonline’da en yaygın performans kodları CO0652 (bir WO psikoloğu ile 75 dakikalık bir giriş görüşmesi için) ve CO0717’dir (bir WO psikoloğu ile 75 dakikalık bir tedavi görüşmesi için). *

Faturayı ödersiniz ve geri ödeme almak için sağlık sigortacınıza kendiniz gönderebilirsiniz.

*Performans kodları uygulayıcıya ve görüşme süresine göre değişebilir. Uygulanabilir ayar da farklılık gösterebilir. Daha fazla performans kodu için buraya tıklayın
GGZonline içinde, Ambulatuvar – Ayar III ortamında bakım alacaksınız. Bu kapsamda, bakım ihtiyaçlarınıza bağlı olarak monodisipliner veya multidisipliner bakım uygulanır. Poliçeniz kapsamında ne kadar geri ödeme yapıldığını öğrenmek istiyorsanız, lütfen sigortacınızla iletişime geçin.

Tarifeler 2024

What you need to know before you can be treated at GGZonline

You need a referral letter in order to sign up. Your General Practicioner can find us on the platform called ” ZorgDomein” under the name ” GGZonline”. As soon as we receive your refererral letter, our psychologist will contact you by phone within 1 work day.

Information on rates and fees

GGZonline offers specialty non-contracted mental health care covered by your health insurance provider’s basic insurance and operates without waiting lists. This means that you are always entitled to a reimbursement (partial or otherwise) if you have a Dutch health insurance policy.

The amount of reimbursement depends on your health insurance company and policy. GGZonline calculates 94% of the rates set by the Dutch Healthcare Authority (NZa).

If you have a full reimbursement policy, GGZonline’s costs will be fully reimbursed. If you have a natura policy, then you must consider a co-payment.

As a client, you will receive a monthly invoice for the calls you have had. This invoice lists the performance codes for these conversations. The most common performance codes at GGZonline are CO0652 (for a 75-minute intake interview with a WO psychologist) and CO0717 (for a 75-minute treatment interview with a WO psychologist). *

You pay the bill and can submit it yourself to your health insurance company for reimbursement.

*Performance codes may vary by practitioner, length of call. The appropriate setting may also differ. Click here for more performance codes
Within GGZonline, you will receive care within the Ambulatory – Setting III setting. Within this, depending on your care needs, monodisciplinary or multidisciplinary care is deployed. If you would like to know how much is reimbursed under your policy, please contact your insurer.

Rates 2024

Lo que necesita saber antes de que pueda recibir tratamiento en GGZonline

Necesita una carta de referencia para registrarse. Su Médico General puede encontrarnos en la plataforma llamada ”ZorgDomein” bajo el nombre ”GGZonline”. Tan pronto como recibamos su carta de referencia, nuestro psicólogo se comunicará con usted por teléfono dentro de 1 día hábil.

Información sobre tasas y cánones

GGZonline ofrece atención especializada en salud mental no concertada cubierta por el seguro básico de su aseguradora médica y funciona sin listas de espera. Esto significa que siempre tiene derecho al reembolso (parcial o no) si tiene un seguro de enfermedad neerlandés.

El importe del reembolso depende de su aseguradora y de su póliza. GGZonline calcula el 94 % de las tarifas fijadas por la Autoridad Sanitaria neerlandesa (NZa).

Si su política de reembolso es total, los gastos de GGZonline se reembolsarán íntegramente. Si tiene una póliza natura, tendrá que tener en cuenta un copago.

Como cliente, recibirá una factura mensual por las llamadas que haya tenido. En esta factura figuran los códigos de prestación de estas sesiones.

Los códigos de prestación más comunes en GGZonline son CO0652 (para una entrevista de admisión de 75 minutos con un psicólogo de la OT) y CO0717 (para una entrevista de tratamiento de 75 minutos con un psicólogo de la OT). *

Usted paga la factura y puede presentarla a su seguro médico para que se la reembolsen.

*Los códigos de actuación pueden variar según el profesional y la duración de la llamada. La configuración aplicable también puede variar. Haga clic aquí para ver más códigos de prestaciones
Dentro de GGZonline, recibirá atención en el entorno Ambulatorio – Entorno III. Dentro de éste, se despliega una atención monodisciplinar o multidisciplinar en función de sus necesidades asistenciales. Si desea saber cuánto le reembolsa su póliza, póngase en contacto con su aseguradora.

Aranceles 2024